Cumartesi, Ekim 23, 2021
Ana Sayfa Ekonomi Türkiye’ye Yurtdışından getirilen araçların başvuru aramaksızın Türkiye’de kalma süresi uzatıldı

Türkiye’ye Yurtdışından getirilen araçların başvuru aramaksızın Türkiye’de kalma süresi uzatıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler Alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya’nın açıklaması şöyle.

Yurtdışından Türkiye’ye araçlarıyla giden ve Corona virüsüne karşı alınan tedbirler sebebiyle yaşadıkları ülkelere geri dönüş yapamayan vatandaşların araçlarıyla Türkiye`de kalma izin sürelerini uzatmak için AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya “Ticaret Bakanlığı’mız ile yaptığımız görüşmeler sonrası Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine gönderdiği genelge ile bu süreleri uzatıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sırakaya açıklamasında şu bilgilere yer verdi;

Yurtdışından Türkiye’ye araçlarıyla gelen ve Corona virüsüne karşı alınan tedbirler sebebiyle yaşadıkları ülkelere geri dönüş yapamayan vatandaşlarımızın araçlarıyla Türkiye`de kalma izin sürelerini Ticaret Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine gönderdiği genelge ile uzatmış bulunuyoruz.

Yurtdışından araçlarıyla genel ve 1 ŞUBAT 2020 itibariyle Türkiye`de bulunma süreleri dolan vatandaşlarımız, bugün (25.03.2020) yayınlanan Ticaret Bakanlığı genelgesi ile izin sürelerini 30 HAZİRAN 2020 tarihine kadar uzatabileceklerdir.

Araçlarıyla yurtdışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye`deki trafik denetimlerinde sorun yaşamamaları için, evraklarını bir an önce tamamlayarak kendilerine en yakın gümrük müdürlüklerinde izin sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi`nden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız;

En yakın gümrük müdürlüklerine;

-Araç sigorta evrakları (Araç sigorta evraklarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığına dair belge )

-Yaşadıkları ülkeye ait ikamet izin belgeleri (yurtdışında oturma müsaadesi)

-Pasaport fotokopileri

-Araç ruhsatı ile başvurarak araçlarıyla Türkiye`de bulunma sürelerini uzatabilirler.

Araçlarıyla Türkiye’de bulunma süreleri 1 ŞUBAT 2020’den önce dolan vatandaşlarımız ise 1 ŞUBAT 2020’ ye kadar olan cezalarını ödedikten sonra yukarıda belirtilen uzatma talep evrakları ile 30 Haziran’a kadar Türkiye`de bulunma sürelerini uzatabileceklerdir.

Zafer Sırakaya AK Parti İstanbul Milletvekili Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğünü açıklaması,

Dünyada ve ülkemizde yaşanan “Korona Virüs” salgını nedeniyle, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işlem rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracat işlemlerinde süre uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesi;

“(1) Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez.

(2) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir.

(3) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır;

a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga vb.)

b) Kanuni grev ve lokavtlar, c) Genel salgın hastalık, ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör,

e) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,

f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

g) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması,

ğ) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar.”

Hükmünü ihtiva etmektedir.

22.04.2011 tarihli, 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının süre uzatımının düzenlendiği 17. maddesinin,

Birinci fıkrası; “Taşıt sahipleri, sürücüleri veya firma yetkilileri tarafından herhangi bir gümrük idaresine süresi içerisinde yapılacak müracaatla; kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi olayların taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi belgelerle ispatlanması ya da ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi hâlinde bunun ihracatçıdan alınacak belge ile kanıtlanması durumunda, süre uzatım talebinde bulunabilirler.

” İkinci fıkrası; “Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Ancak müracaatın taşıtın yurtta kalma süresinden sonra olması ve talebin uygun bulunması hâlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.”

Hükümlerini ihtiva etmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri kapsamında, Koronavirüs (Covid- 19) salgının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi ve söz konusu rejimlerde sürelere ilişkin işlemlerin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi, 01.02.2020 tarihi veya sonrasında dolan eşya için, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın izin süre sonu, 30.06.2020 tarihi olarak belirlenir. 01.02.2020 tarihi itibariyle sürenin aşıldığı durumda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılır.

Geçici ithalat rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, herhangi bir başvuru aranmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlenir. Yurtta kalma süresinin 01.02.2020 tarihinden önce aşılmış olması durumunda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılır. İlgili taşıt takip programında süre uzatımlarına ilişkin açıklayıcı bilgiler girilir. Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.

SON HABERLER